ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHInformacja dla studentów ostatniego semestru studiów

W systemie USOSweb dostępny jest Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów.
Wniosek należy złożyć przed egzaminem dyplomowym, a najpóźniej w dniu egzaminu.
Wniosku nie składają studenci, którzy chcą otrzymać: dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim.
Student nie drukuje wniosku i nie dostarcza do Centralnego Dziekanatu.Zmiana zasad dyplomowania na Politechnice Bydgoskiej

Informujemy, że od 10 maja 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.114.2022.2023 w sprawie przebiegu procesu dyplomowania studentów oraz archiwizacji prac dyplomowych w systemie Archiwum Prac Dyplomowych na Politechnice Bydgoskiej zmieniają się zasady wyboru i składania prac dyplomowych dla wszystkich studentów Politechniki.

Główne zmiany to:
- wybór tematu pracy realizowany jest w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD),
- zatwierdzanie tematu pracy przez Radę Programową kierunku studiów odbywa się w systemie APD,
- składanie pracy dyplomowej przez studenta odbywa się w systemie APD,
- NIE SKŁADA SIĘ WERSJI PAPIEROWEJ pracy oraz nie trzeba uzyskiwać podpisów i składać oświadczeń w wersji papierowej; oświadczenia o prawach autorskich zatwierdzane i przechowywane będą w wersji elektronicznej,
- po sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, promotor nie składa oświadczenia w wersji papierowej, a zatwierdza oświadczenie w wersji elektronicznej,
- recenzje pracy dyplomowej są w systemie APD,
- student oraz członkowie komisji egzaminacyjnej powiadamiani są automatycznie mailami z systemu APD po wpisaniu miejsca, daty oraz godziny egzaminu dyplomowego,
- na egzaminie będzie obowiązywał elektroniczny protokół po zatwierdzeniu którego, student będzie mógł odebrać w Centralnym Dziekanacie zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Podsumowując, cały proces dyplomowania w tym, wybrania tematu pracy dyplomowej, jego opiniowania, zatwierdzenia, składania pracy, akceptacji oświadczeń, recenzowania oraz wypełnienia i zatwierdzenia protokołu egzaminacyjnego będzie realizowany całkowicie elektronicznie w systemie APD.

Treść zarządzenia – zobacz
Załącznik do zarządzenia – Oświadczenie studenta - pobierz
Instrukcja dla studenta – zobacz
Instrukcja dla promotora - zobacz
Instrukcja dla rady programowej - zobacz
Instrukcja dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej - zobacz